GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, Turunç Hukuk Bürosu (“Turunç”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Turunç, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

– hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
– paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel hâlini koruyarak,
– belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
– işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve
– ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

I. Kişisel Verilerin Toplanması

1. İnternet Sitesi Üzerinden

Tarafınıza ait kişisel veriler, www.turunc.av.tr internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Verileriniz Turunç kullanıcı veri tabanı üzerinde saklanmaktadır.

2. Kamera Kayıtları İle

Turunç’un meşru menfaatinin korunması çerçevesinde işyeri içerisinde güvenliğin sağlanması, işyerine giriş ve çıkışların denetlenmesi, iş akışının gözlemlenmesi amacıyla işyeri girişi ve ön muhasebe kısımlarında kamera kaydı alınmaktadır. Kayıt alınan birim ve bölgelerde bu hususta bilgilendirme yapılmaktadır. Ses kaydı alınmamaktadır.

II. Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

1. Açık Rızanıza Dayalı İşleme

Bülten Aboneliği. İnternet Sitesi’nde, e-posta adresinizi bülten aboneliği amacıyla bizimle paylaşma seçeneği sunulmaktadır. Bu bilgiyi bizimle paylaşıp paylaşmamak tamamen sizin tercihinizde ve takdirinizdedir. Söz konusu bilgileri paylaşmamanız İnternet Sitesi’ni kullanmanıza engel olmayacaktır.

Bu bilgiyi talep etmemizdeki amaç kullanıcı veri tabanı kayıtları oluşturmaktır. Kullanıcı veri tabanı iş ilişkilerimizi yönetmek üzere kullanılmaktadır.

Bülten aboneliği esnasında burada belirtilen kişisel bilgilerinizi beyan etmeniz ve İnternet Sitesi’nde rıza beyanına ilişkin kutucuğu işaretlemeniz hâlinde Turunç’a bu bilgileri burada belirtilen amaçlarla işlemek üzere açık rıza vermiş olacaksınız. Bu hâlde, Turunç bu paragrafta belirtilen kişisel verilerinizi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işleyecektir.

2. Hukuka Uygunluk Sebebine Dayalı İşleme

E-posta ile İletişim. Microsoft Corporation tarafından geliştirişmiş programlar üzerinden çalışan Turunç kurumsal e-posta adreslerine yaptığınız gönderimler, ekleri ile birlikte Microsoft Corporation’ın yurtdışı sunucularında depolanmaktadır. E-posta hesabınız üzerinden yürüttüğünüz iletişimde, kendinize ve üçüncü şahıslara ait kişisel verilere yer vermeniz hâlinde veriler yurtdışına aktarılmış olacaktır. Turunç kurumsal e-posta hesaplarına e-posta göndermekle, göndereceğiniz e-posta ve eklerinin Microsoft Corporation’ın yurtdışındaki sunucularında saklanmasına rıza vermiş olacaksınız. E-posta ve eklerinin Microsoft Corporation’ın yurtdışındaki sunucularında saklanmasına rıza göstermiyorsanız lütfen kişisel verilerinizi e-posta yoluyla iletmeyin.

III. Otomatik İşleme

Kişisel verileriniz, istatistiki amaçlarla otomatik olarak işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

1. KVKK’nın 8/2(a) Maddesine İstinaden Kişisel Veri Paylaşımı

Turunç, kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve/veya bir hakkını tesis etme, kullanma veya koruma için zorunlu olması hâlinde rızanıza ihtiyaç olmadan kişisel verilerinizi,

(a) sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Turunç içindeki teknik destek birimleri ve Turunç’un e-posta ileti hizmetini sağlamaktaki tedarikçileri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri, mali müşavirler ile etkinlikler veya seminerlerin organizasyonunu ya da ev sahipliğini yapan üçüncü kişiler ve tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara ve

(b) emniyet birimleri, adli merciler, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir. Nadiren de olsa, verilerinizi yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymak için açıklamamız gerekebilir. Bunu yapmamız yasal olarak kısıtlanmadıkça, bunu yapmadan önce size bildirmek için gerekli çabanın gösterileceğinden emin olabilirsiniz.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) bendi uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hâlleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

2. Kişisel Verilerin Yurtdışından Erişimi

Kişisel verileriniz yurt dışında bulunan, (a) sunucu ve bulut hizmeti ile kurumsal işyeri e-posta adresi üzerinden iletişim hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microsoft Corporation isimli firma ve (b) bülten gönderileri için iletişim hizmeti alınan İrlanda merkezli MailerLite Limited ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli MailerLite, Inc. ile paylaşılmaktadır.

Söz konusu saklama, İnternet Sitesi üzerinden sizden alınan açık onayınıza dayanmaktadır. Açık onayınızın hukuki dayanağı KVKK’nın 9/1 hükmüdür. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Turunç, ayrıca LinkedIn, Facebook, Twitter vb. sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadır. Bu uygulamaları kullanmanız hâlinde, kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldıklarıyla ilgili daha fazla bilgi için bu uygulamaların gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz.

V. Kişisel Verilerin Korunması, Saklama Süresi ve İmhası

Turunç, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve azami ölçüde almaktadır.

Kişisel verilerinizin bülten aboneliği amacıyla işlenmesi, tarafınızca ilgili hizmetlerin teminine ilişkin açık rızanızı çekmemeniz hâlinde ilgili hizmetin sağlandığı süre boyunca gerçekleşecektir.

Açık rızanızı geri çekmeniz hâlinde ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

Turunç, müvekkilleri, çalışanları, çalışan adayları, tedarikçileri ve yöneticilerine yönelik ayrı özel bilgilendirme metinleri (aydınlatma metni) hazırlamıştır. Bu aydınlatma metinleri her ilgili kişi grubuna ulaştırılmış veya erişim yetkisi verilmiştir.

VI. Çerez Kullanımı

Ziyaretçilerimizin İnternet Sitesi’ni kullanımlarını anlamamız ve kolaylaştırmamız için İnternet Sitesi’nde birinci taraf analitik çerezler ile İnternet Sitesi’nin işleyişi için kesinlikle gerekli olan birinci taraf zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmemektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

VII. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/a ve b), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç), (ç) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (d) işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m. 7, m. 11/e), (e) düzeltilmesi ve silinmesi hâlinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m. 11/f), (f) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m. 11/g), (g) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m. 7) ve (h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini isteme (m. 11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz.) Yukarıda sayılan bu taleplerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Turunç, talebinizi talebin ve gerekli belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Rızanızı geri çekmeyi seçtikten sonra bile, özellikle açık rızanıza ihtiyaç olmadan işleyebileceğimiz veriler yönünden kendi yasal haklarımızı kullanmak ve savunmak veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, kişisel verilerinizi yasaların gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde işlemeye devam edebileceğimizden bilginizi rica ederiz.

 

Turunç Hukuk Bürosu

Teşvikiye Caddesi 19/11, Teşvikiye, İstanbul
[email protected]

İdari birim ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz hâlinde Turunç her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

 

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

KVKK madde 13, 14 ve 15 tahtında Kurul’a şikâyet hakkınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4, Balgat, Çankaya, Ankara 06520
Telefon: 0312 216 5000
İnternet sitesi: http://www.kvkk.gov.tr

 

Son Güncelleme: 17 Kasım 2022