Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

06 April 2011
Kerem Turunç
155

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 5 Nisan 2011 tarihli ve 27896 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile, bahsi geçen yönetmelikte (“Yönetmelik”) bazı değişiklikler yapılmıştır.
Öncelikle, Yönetmelik’te yapılan değişiklikle altı yeni hüküm eklenmiştir.

  1. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında kaynak bazında standardına uygun ölçüm bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.
  2. Eğer lisans başvurusunu, doğal gaz, güneş veya ithal kömür tesisi yerleşim sahasının tamamına sahip tüzel kişi yaparsa, bu tüzel kişinin başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar aynı saha için aynı kaynağa dayalı başka bir lisans başvurusu alınmayacaktır.
  3. Başvurusu onaylanan üretim veya otoprodüktör lisansı başvurusu yapan bir tüzel kişinin mevzuat uyarınca bölünürse veya aynı ortaklık yapısı ile başka bir tüzel kişi kurulursa, işlemler bunlar adına sonuçlandırılır.
  4. Lisans başvurusu hakkında uygun bulma kararı alınanlar için asgari sermaye şartı getirilmiştir.
  5. Lisans kapsamındaki tesisinin geçici kabulü yapılmamış tüzel kişiler, bir ay içerisinde lisanslarının sona erdirilmesini talep ederlerse veya üretim lisansı verilmesi uygun bulunmuş olan tüzel kişiler, bir ay içerisinde başvuruda bulunarak, lehlerine verilmiş uygun bulma kararından feragat ederlerse banka teminat mektupları iade edilecektir.
  6. Üretim faaliyetinde bulunmak üzere lisans almış olanlar altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında karar alınması için başvuruda bulunmalıdırlar. Bu süre içerisinde başvuruda bulunduklarını tevsik edemeyen tüzel kişilerin lisans başvuruları reddedilecek ve banka teminat mektupları irat kaydedilecektir.

Ayrıca, yapılan değişiklikler ile üretim veya otoprodüktör lisansı almış bir tüzel kişinin, bölünme yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, onay ile devredilebilmesi hükmü muhafaza edilmekle beraber, lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişinin ortaklık yapısı hisse devri yoluyla değiştirilmemelidir. Aksi halde, bu tüzel kişinin lisans başvurusu reddedilecektir.

Getirilen yeni hükümler ve yapılan diğer değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.