Kâr Dağıtımı Tebliği

21 May 2020
Kerem Turunç
173

Hatırlanacağı üzere, Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkartılan 7244 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici bir madde ile sermaye şirketlerinin kâr dağıtımlarına bazı sınırlamalar getirilmişti. (7244 Sayılı Kanun ile ilgili bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.)

Ticaret Bakanlığı tarafından, bahsi geçen kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili bir tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğin bir özetini aşağıda takdim ediyoruz. Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki özetin PDF haline ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kısıtlamalar

– Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verebilecektir. Aynı zamanda kâr dağıtımı kararında geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Ancak bu sınırlama iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında uygulanmayacaktır.

– Buna ilave olarak, yine 30 Eylül 2020 tarihine kadar genel kurul tarafından yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

– (a) 17 Nisan 2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, yukarıda belirtilen %25 sınırını aşan kısma ilişkin ödemeler ve (b) hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020’ye kadar ertelenmek zorundadır. Bu şekilde ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

– Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri de 30 Eylül 2020’ye kadar ertelenecektir.

– Her hâlükârda dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Dağıtılacak kâr payının hesaplanmasında (a) mali tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olan şirketler Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan mali tabloları ve (b) diğer şirketler ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tabloları kullanacaklardır.

İstisnalar

Tebliğde yukarıdaki kısıtlamalara bazı istisnalar getirilmiştir. Ancak bu istisnalar kapsamında yapılacak kâr dağıtımlarının şirketin genel kurulunda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması gerekmektedir. Bahsi geçen istisnalar aşağıdaki gibidir:

– (a) İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan yine aynı kanun kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılan kişileri istihdam edenler ve (b) Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla verilen hazine desteklerine ilişkin geçici 20. maddesi kapsamında Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımları.

– Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla yapılacak kâr payı dağıtımları.

– Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020’ye kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla yapılacak kâr payı dağıtımları. Ancak bu durumda, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler yine 30 Eylül 2020’ye kadar ertelenecektir.

Bu istisnalardan birinden faydalanmak için Ticaret Bakanlığı’na yapılacak başvurularda (a) genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, (b) şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosu ve (c) şirketin durumunun istisnanın şartlarını taşıdığını ispat eden belgelerin sunulması zorunludur.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler her hâlükârda yukarıdaki kısıtlamaların kapsamı dışındadır.

Herkese sağlıklı günler dileriz.