Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Teknokent Kazanç İstisnasından Yararlanan Şirketlerin Fon Ayırma ve Girişim Sermayesi Yatırımında Bulunma Yükümlülüklerinde Değişiklik

20 December 2023
Kerem Turunç
995

16 Aralık 2023 tarih ve 32401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesine eklenen 14. fıkra ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa eklenen ek 3. madde ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli bulunan yasal düzenlemelerde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır:

Tutar KalemiEski SınırYeni Sınır
Ar-Ge ve tasarım indirim tutarı ile Teknokent kazanç istisna tutarı alt sınırı (yıllık beyanname üzerinden)1.000.000 TL2.000.000 TL
Pasifte geçici bir hesaba aktarım oranı%2%3
Geçici bir hesaba aktarılması gereken tutar yükümlülüğü üst sınırı (yıllık bazda)20.000.000 TL100.000.000 TL

Değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. 2023 hesap dönemi uygulamasında değişiklik öncesi oran ve tutarlar dikkate alınacaktır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan yahut istisna edilen tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine (ilgili gelir ve kurumlar vergisi indirim veya istisnaya) konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

________________

Yukarıda anılan hususlar, ilgili konuların genel bir değerlendirmesidir ve hukuki mütalaa niteliğinde değildir. Her durum ayrıca incelenerek, kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeli, hukuki yapı buna göre tertip edilmelidir.

Konuyla ilgili sorularınıza Av. Kerem Turunç ([email protected]), Av. İltem Dokurlar ([email protected]), Av. Naz Esen ([email protected]) ve Av. Övgü Kopal ([email protected]) memnuniyetle cevap verecektir.