Bazı Halka Arz Kriterleri Güncellendi

04 January 2024
Kerem Turunç
2506

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Borsa Istanbul tarafından yapılan güncellemeler neticesinde, halka arz edilecek şirketlerin sağlaması gereken bazı mali kriterler aşağıda izah edildiği şekilde güncellenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Değişiklikler

SPK tarafından yapılan yeniden değerleme sonucu, 2024 senesinde ilk halka arzlarda aranacak bazı mali şartlar aşağıda izah edildiği şekilde güncellenmiştir.1

Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş gerekli asgari sermaye tutarı 100.000.000 TL olmuştur. Bu tutar 2023 senesi için 30.000.000 TL idi.

Mali Performans Kriterleri

SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tablolar uyarınca sağlanması gerekli tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

– 2023 senesi için: (a) aktif toplamı en az 1.500.000.000 TL ve (b) net satış hasılatı en az 750.000.000 TL

– 2022 senesi için: (a) aktif toplamı en az 450.000.000 ve (b) net satış hasılatı en az 270.000.000 TL

Sermaye Artırımı Yoluyla Satışa Hazır Bekletilecek Paylar

Payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 500.000.000 TL’nin altında olması hâlinde, izahname onayı öncesi halka arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine denk gelen eden payların ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmesi gerekecektir. Fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda, bahsi geçen eşiğin hesaplanmasında, fiyat aralığının alt sınırı esas alınacaktır. Bu eşik, 2023 senesi için 231.903.989 TL idi.

Aracı Kurumların Yüklenim Sorumluluğu

Payları ilk defa halka arz edilecek şirketin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin,

– 400.000.000 TL’nin altında olması hâlinde, satılamayan payların tamamı için ve

– 400.000.000 TL ile 800.000.000 TL arasında olması hâlinde, satılamayan payların 400.000.000 TL’ye kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için

halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenimde bulunması gerekli olacaktır.

Bu eşikler 2023 senesi için sırasıyla 150.000.000 TL ve 150.000.000 TL ile 250.000.000 TL arası idi.

Borsa İstanbul Tarafından Yapılan Değişiklikler

Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi’nde yaptığı değişiklikler ile farklı pay pazarları için güncel kriterler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:.2

Alt PazarAna PazarYıldız Pazar*
Halka arz edilen payların piyasa değeriAsgari 100.000.000 TLAsgari 250.000.000 TLAsgari 1.000.000.000 TL
Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye asgari oranı%25%20%10
Bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki özsermaye / sermaye oranı>1,25>1,00>1,00
Bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda dönem kârı olması gereken seneSon 2 seneSon 2 seneSon 2 sene
* Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, son iki mali yılda dönem kârı olması ve/veya özsermaye/sermaye oranı şartlarını sağlayamayan şirketlerin Borsa İstanbul yönetim kurulunun takdiri ile kota alınabilmesi mümkündür. Bu durumda halka arz edilen paylarının piyasa değerinin asgari 1.500.000.000 TL olması şarttır (bu tutar daha evvel 500.000.000 TL idi). Ayrıca, (a) yukarıdaki tablodaki diğer şartların sağlanması, (b) şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıl ve ilgili ara dönem finansal tablolarında faaliyet kârı olması, (c) bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablodaki özsermaye altında sınıflandırılan tutarlara halka arzdan elde edilecek paylara ilişkin primler ile artırılan sermayenin nominal tutarı eklenerek hesaplanacak özsermaye/sermaye oranının yukarıdaki tabloda belirtilen orana uygun olması ve (d) halka arzın sadece ortak satışı yoluyla yapılmaması olması da şarttır.

________________

Yukarıda anılan hususlar, ilgili konuların genel bir değerlendirmesidir ve hukuki mütalaa niteliğinde değildir. Her durum ayrıca incelenerek, kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeli, hukuki yapı buna göre tertip edilmelidir.

Konuyla ilgili sorularınıza İltem Dokurlar ([email protected]) ve Naz Esen ([email protected]) memnuniyetle cevap verecektir.

__________

[1]     Bkz. 29 Aralık 2023 tarihli ve 2023-82 sayılı SPK Bülteni.

[1]     Bkz. Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi.