Halka Arz Yol Haritası

03 May 2024
Kerem Turunç
1763

Aşağıdaki tabloda paylarını halka arz etmek isteyen şirketlerin yapması gereken işlemlerin ve hazırlaması gereken evrakın bir özeti sunulmuştur. Bu tablo, halka arz sürecinin ana hatlarını içermektedir ve doğası itibarıyla tüm maddeleri içermemektedir. Bunun yanında, halka arz edilecek şirketin özel durumuna göre ilave işlemler yapılması ve/veya sair evrak hazırlanması gerekebilir.

 İŞLEM
A.Hazırlık
1.Halka arza ilişkin yönetim kurulu kararı alınması
2.Ortak satışına ilişkin ilgili ortak yetkili organının karar alması
3.Aracı kurumlar ile halka arza aracılık yetki sözleşmesinin imzalanması
4.Bağımsız denetçi seçimi ve sözleşme imzalanması
B.Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başvurusu
 1.Esas sözleşme değişikliği için SPK başvurusu – üst yazı (dilekçe) ve ekleri ile
 2.Güncel sermaye ve hissedarlık yapısının SPK’ya bildirilmesi
 3.Aracı kurumların SPK’ya bildirilmesi
 4.Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı’na başvuru
 5.Esas sözleşme değişikliği için genel kurul
 6.Esas sözleşme değişikliğinin tescili ile ilgili belgelerin SPK’ya iletilmesi
C.İzahname ve Ekleri
1.İzahname (tek belgeden oluşan izahname taslağı kullanılması durumunda)
2.Ek 1 – Esas Sözleşme
3.Ek 2 – Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
4.Ek 3 – Hukukçu Raporu
5.İşlem özelinde gerekli olabilecek sair ekler
D.İkinci SPK Başvurusu (Halka Arz Başvurusu)
1.SPK başvurusunun yapılması – üst yazı (dilekçe) ve ekleri
2.Taslak izahnamenin yayımlanması
3.SPK ek bilgi taleplerinin cevaplanması
4.SPK uzmanlarının yerinde incelemesi
5.Kurul ücretinin ödenmesi
6.İzahnamenin SPK tarafından onaylanması ve yayınlanması
7.İzahnamenin nerede yayınlandığının ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi
8İzahnamenin yayın ve tescilinin 6 iş günü içerisinde SPK’ya iletilmesi
9.Tasarruf sahiplerine satış duyurusunun SPK tarafından onaylanması ve ilanı
E.Borsa İstanbul Başvurusu
SPK Başvurusu ile Eşzamanlı İletilecek Evrak
1.Başvuru detaylarını belirten dilekçe
2.Şirket tarafından imzalanan bilgi formları
3.İzahnamede yer verilen bağımsız denetim raporları
4.Taslak İzahname
5.Hukukçu raporu
6.Faaliyetleri kamu kurumlarının düzenleme ve denetlemesine tâbi olan ortaklıkların (kuruluş, denetim ve gözetim açısından SPK mevzuatına tâbi olan ortaklıklar hariç) kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alacakları yazı. Yoksa Şirket paylarının ilk halka arzının SPK dışında başka bir kamu kurum veya kuruluşunun izin, onay veya uygun görüşüne tabi olmadığına ilişkin beyan.
7SPK tarafından onaylanan güncel esas sözleşme
8.Aracılık sözleşmesi ve varsa yatırım kuruluşları ile yapılan diğer anlaşmaların örneği
9.Ortaklığı temsile yetkili kişileri gösteren imza sirküleri
10.İhraca ilişkin yetkili organ kararı
İzahname SPK Tarafından Onaylandıktan Sonra Gönderilecek Evrak
11.Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin güncelliğine ilişkin beyan
12.Halka arza ilişkin satış sonuçları tablosu
Diğer İşler
13.Borsada işlem görme başvuru ücretinin ödenmesi
14.Borsa uzmanlarının yerinde incelemesi
15.Borsada işlem görme (ön) kararı
16.Satış sonuçları sonrası son değerlendirme ve Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusu
17.Gong töreni

________________

Yukarıda anılan hususlar, ilgili konuların genel bir değerlendirmesidir ve hukuki mütalaa niteliğinde değildir. Her durum ayrıca incelenerek, kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeli, hukuki yapı buna göre tertip edilmelidir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda bu yol haritasının uçtan uca bir versiyonunu takdim etmek üzere bilgilerinizi bekliyoruz.

Konuyla ilgili sorularınıza İltem Dokurlar ([email protected]), Kerem Turunç ([email protected]) ve Naz Esen ([email protected]) memnuniyetle cevap verecektir.